Raziskave slovenske glasbene preteklosti

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni program, ki je zasnovan za ekvivalent dveh raziskovalcev za dobo 6 let, je zastavljen v treh sklopih. Prvi predstavlja raziskave glasbene zgodovine na Slovenskem, predvsem izdajo četrte knjige nove Zgodovine glasbe na Slovenskem, ki pokriva najnovejše obdobje, torej 20. stoletje. V načrtu je tudi oblikovanje krajše, enozvezkovna zgodovine glasbe na Slovenskem, ki se bo omejila na osnovne poteze in bo zasnovana tako, da bo dostopna tudi nemuzikologom in drugim bralcem. Drugi sklop je namenjen raziskovanju doslej odkritih belih lis v zgodovini glasbe s področja današnje Republike Slovenije ter objavi razprav in monografij na te tematike. Med pomembnejšimi načrtovanimi deli so monografija o t. i. Hrenovih kodeksih, ki se bo posvetila ozadju nastanka skupine glasbenih kodeksov s sakralno polifonijo z začetka 17. stoletja, ki so bili v lasti ljubljanskega knezoškofa Tomaža Hrena. S tem bo prispevek k poznavanju širjenja glasbenih repertoarjev v drugi polovici 16. stoletja. Nadalje je predvidena monografska zbirka razprav o posameznih aspektih srednjeveških koralnih rokopisov na Slovenskem. Razprave bodo v obliki samostojnih vendar povezanih študij podale zaokroženi prikaz srednjeveških glasbenih kodeksov slovenskih ustanov. Ob pisanju nove Zgodovine glasbe na Slovenskem se je pokazala potreba po monografskih predstavitvah ključnih glasbenih osebnosti. Kot prvi sta predvideni monografiji o Jakobu Frančišku Zupanu (1734–1810) in Hugolinu Sattnerju (1851–1934)


Rezultati

Bibliografski rezultati sodelavcev Muzikološkega inštituta

MONOGRAFSKA DELA

 • SNOJ, Jurij, ŠTER, Katarina (urednik). Gregorijanski koral v srednjeveških rokopisih na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018. 480 str., ilustr., tabele, note. ISBN 978-961-05-0098-8. [COBISS.SI-ID 295531264]
 • SNOJ, Jurij, ŠTER, Katarina (urednik). Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 632 str., tabele. ISBN 978-961-254-998-5. [COBISS.SI-ID 289988352]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Zgodovina, spomin, dediščina : ljubljanska Glasbena matica do konca druge svetovne vojne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-254-805-6. [COBISS.SI-ID 279469312
  nagrada: Odlični v znanosti 2016 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Muzikologija
 • TRČEK MARUŠIČ, Katarina. Potujoči glasbeniki: glasbene migracije v 17. in 18. stoletju povezane s prostorom današnje Republike Slovenije. Ljubljana : Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2018. ISBN - 978-961-05-0146-6. [COBISS.SI-ID – 298052608] http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:pggm/VIEW/

 

ZNANSTVENE IZDAJE GLASBENIH VIROV v seriji Monumenta artis musicae Sloveniae

 • IVANČIČ, Amandus (skladatelj), POKORN, Danilo (urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Simfonije za dve violini in bas = Symphonies for two violins and bass, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 3). Spletna izd. Ljubljana: Založba ZRC, Muzikološki inštitut, 2020. [COBISS.SI-ID 304525568https://doi.org/10.3986/9790709004393
 • IVANČIČ, Amandus (skladatelj), POKORN, Danilo (urednik), KOKOLE, Metoda (urednik). Sonate a tre, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 1). Spletna izd. Ljubljana: Založba ZRC, Muzikološki inštitut, 2020. [COBISS.SI-ID 304524032] https://doi.org/10.3986/9790709004386
 • GRABNAR, Klemen (avtor, urednik). Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig = Selected works from the Hren choirbooks. 2, Lambert de Sayve, Missa Exaudi Deus & Magnificat secundi toni, (Monumenta artis musicae Sloveniae, 63). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 1 partitura ([XLIII], 112 str.), faks. [COBISS.SI-ID 301726976]
 • GRABNAR, Klemen (avtor, urednik). Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig = Selected works from the Hren choirbooks. 1, Annibale Perini, Missa Benedicte omnia opera Domini & Pietro Antonio Bianco, Missa Percussit Saul mille, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 62). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 1 partitura (XXXVI, 75 str.), faks. [COBISS.SI-ID 290543872]
 • ARENA, Giuseppe (skladatelj), KOKOLE, Metoda (urednik). Achille in Sciro (1738) : arije Ahila in Dejdameje = arias for Achilles and Deidamia, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 60). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 1 partitura (LVI, 93 str.), faks. [COBISS.SI-ID 287156736]
 • DUSÍK, František Josef (skladatelj), BARBO, Matjaž (urednik), GRABNAR, Klemen (urednik). Izbrana klavirska dela = Selected works for piano, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 61). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. XXVII, 73 str., faks. [COBISS.SI-ID 286657280]
 • GALLUS, Jacobus (skladatelj), DESMET, Marc, MOTNIK, Marko, GRABNAR, Klemen (urednik). Undique flammatis. Epicedion harmonicum, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, Supplementa, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 1 partitura (XLVIII, 24 str.), faks. [COBISS.SI-ID 272236544]

 

TEMATSKE ŠTEVILKE MEDNARODNE ZNANSTVENE REVIJE De musica disserenda

 • KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Syntagma musicum 1619-2019, (De musica disserenda, letn. 15, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2019. 200 str., ilustr., note. ISBN 978-961-05-0244-9. [COBISS.SI-ID 303102976] https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/issue/view/682
 • KOKOLE, Metoda (urednik, prevajalec). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615), (De musica disserenda, letn. 13, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2017. 292 str., ilustr., note. ISBN 978-961-05-0042-1. [COBISS.SI-ID 293069568] https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/issue/view/596
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (urednik), CAVALLINI, Ivano (urednik). Srednjeevropska glasba 19. stoletja : paradigme in popularni kanon = Nineteenth-century music in Central Europe : paradigms and popular canon, (De musica disserenda, letn. 12, št. 1). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2016. 122 str. ISBN 978-961-254-915-2. [COBISS.SI-ID 285000960] https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/issue/view/426
 • KOKOLE, Metoda (urednik), TALBOT, Michael (urednik). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU, 2015. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-254-823-0. [COBISS.SI-ID 281200128] https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/issue/view/260

 

ČLANKI V REVIJAH IN DRUGE ZNANSTVENE RAZPRAVE (urejeno kronološko po obdobjih raziskanih tematik)

Srednji vek

 • SNOJ, Jurij. Po sledeh antifonala ljubljanske stolnice. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2016, letn. 12, št. 2, str. 103-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 40951341] https://doi.org/10.3986/dmd12.2.06
 • SNOJ, Jurij. Musical Insertions in Ms 29 of the National and University Library in Ljubljana (Slovenia). Studia musicologica : an international journal of musicology, ISSN 1788-6244, June-September 2015, vol. 56, nos. 2/3, str. 201-216, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 40758317]
 • SNOJ, Jurij. Nově objevený zlomek rukopisu hlaholského chorálu. V: KUBÍNOVÁ, Kateřina (ur.). Karel IV. a Emauzy : liturgie, text, obraz. Praha: Artefactum. 2017, str. 67-75, 300-301, ilustr. [COBISS.SI-ID 43071533]
 • ŠTER, Katarina. Nekateri vidiki povezovalne vloge glasbe v poznosrednjeveških provincah kartuzijanskega reda. Arhivi : glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, ISSN 0351-2835, 2017, letn. 40, št. 2, str. 199-216. [COBISS.SI-ID 42557229] http://bit.ly/2TjuIHq
 • ŠTER, Katarina. Mary Magdalene, the apostola of the Easter morning : changes in the late medieval Carthusian office of St Mary Magdalene = Marija Magdalena, apostola velikonočnega jutra : spremembe v poznosrednjeveškem kartuzijanskem oficiju Marije Magdalene. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 9-53, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/7405, doi: 10.4312/mz.53.1.9-53. [COBISS.SI-ID 41834541]
 • ŠTER, Katarina. The "Prague Group" of music manuscripts from the charterhouses Žiče (Seitz) and Jurklošter (Geirach). V: ZERMATTEN, Coralie (ur.), EXCOFFON, Sylvain. Sammeln, Kopieren, Verbreiten : zur Buchkultur der Kartäuser gestern und heute, Internationaler Kongress fur Kartäuserforschung, 13.-16. Juli 2017, Kartause Ittingen, (Analecta Cartusiana, ISSN 0253-1593, 337). Saint-Étienne: CERCOR. 2018, str. 499-522, ilustr. [COBISS.SI-ID 43936813]

 

16. in 17. stoletje

 • KOKOLE, Metoda. Pesem, pojdi k mojemu gospodu = ("Canzon vatten'al mio signore") : glasbeniki in podporniki glasbene umetnosti - gospodje Khisli. V: PFLAUM, Veronika (ur.), ŽIBERT, Marjana (ur.), BEVC VARL, Valentina. Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. Kranj: Gorenjski muzej. 2018, str. 50-60. [COBISS.SI-ID 43928877]
 • GRABNAR, Klemen. Malo znan dvozborski ciklus himnusov iz ok. 1600. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2018, letn. 14, št. 1, str. 101-110, ilustr. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/7168/6780, doi: 10.3986/dmd14.1.05. [COBISS.SI-ID 44228909]
 • GRABNAR, Klemen. Traces of Counter-Reformation music in the Slovenian lands. Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2018, god. 49, br. 2, str. 303-317, ilustr. https://hrcak.srce.hr/file/316241, doi: 10.21857/ygjwrcjkey. [COBISS.SI-ID 44249389]
 • GRABNAR, Klemen. So gornjegrajski rokopisni zvezki nastali na Kranjskem? = Are the manuscript volumes from Gornji Grad of Carniolan origin?. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 55-79, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/view/7406, doi: 10.4312/mz.53.1.55-79. [COBISS.SI-ID 41834797]
 • GRABNAR, Klemen. Pietro Antonio Bianco's Missa Percussit Saul mille : a precursor of the Habsburg imperial musica politica of the seventeenth century. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615), (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 13, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU. 2017, letn. 13, št. 1/2, str. 119-132, ilustr., doi: 10.3986/dmd13.1-2.05. [COBISS.SI-ID 42419245]
 • GRABNAR, Klemen. From Graz to Ljubljana? : toward discovery of the origin of the Hren choirbooks. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU. 2015, letn. 11, št. 1/2, str. 211-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 38887725] https://doi.org/10.3986/dmd11.1-2.13
 • KOKOLE, Metoda. Archduke Ferdinand's musical Parnassus in Graz. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Parnassus musicus Ferdinandaeus (1615), (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 13, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU. 2017, letn. 13, št. 1/2, str. 39-57, ilustr., doi: 10.3986/dmd13.1-2.02. [COBISS.SI-ID 42413357]
 • KOKOLE, Metoda. Echoes of Giovanni Gabrieli´s style in the territories between Koper and Graz in the first quarter of the seventeenth century. V: BARONCINI, Rodolfo (ur.), BRYANT, David (ur.), COLLARILE, Luigi (ur.). Giovanni Gabrieli : transmission and reception of a Venetian musical tradition, (Venetian music studies, 1). Turnhout: Brepols. cop. 2016, str. 51-67, note. 40706093http://bit.ly/2ThUCv7. [COBISS.SI-ID]
 • KOKOLE, Metoda. Early sacred monody and its journey from the eastern shores of the Adriatic to the Austrian Lands north of the Alps. V: JEŻ, Tomasz (ur.), PRZYBYSZEWSKA-JARMIŃSKA, Barbara (ur.), TOFFETTI, Marina (ur.). Italian Music in Central-Eastern Europe : around Mikołaj Zieleński´s Offertoria and Communiones (1611), (TRA.D.I.MUS., Studi e monografie, 2). Venezia: Fondazione Levi. 2015, str. 295-323, ilustr., note. https://bit.ly/2z9SQ7u [COBISS.SI-ID 40676653

 

18. stoletje

 • KOKOLE, Metoda. Inštrumentalna glasba v Ljubljani na prehodu v 18. stoletje : Sonate da camera a tre op. 2 Francesca Antonia Bonportia (1703) = Instrumental music in Ljubljana at the turn of the 17th century : the Sonate da camera a tre Op. 2 of Francesco Antonio Bonporti (1703). Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 1, str. 81-102, ilustr., doi: 10.4312/mz.53.1.81-102. [COBISS.SI-ID 41835053]
 • KOKOLE, Metoda. Komturjeva potrpežljivost in oratorij v Križevniški cerkvi leta 1716. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo. 2018, str. 180-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 43927853https://bit.ly/2YxXF5e
 • KOKOLE, Metoda. Andrea Bernasconi's earliest operatic music on its way north of the Alps. Musicologica Brunensia, ISSN 1212-0391, 2018, vol. 53, suppl., str. 207-226, doi: 10.5817/MB2018-S-14. [COBISS.SI-ID 44567853] https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/140874
 • KOKOLE, Metoda. The lasting musical effects of the Italian Grand tours of Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreutz (1714-1762) and Thomas Gray (1716-1771). Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2016, god. 47, br. 1/2, str. 79-701, ilustr. [COBISS.SI-ID 40894509] https://hrcak.srce.hr/173157
 • KOKOLE, Metoda. Glasbeni utrinki s potovanja štajerskega plemiča po Evropi 18. stoletja = Musical impressions from an eighteenth-century European tour by a Styrian nobleman. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 57-79, ilustr., doi: 10.4312/mz.51.1.57-79. [COBISS.SI-ID 38480429]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782). Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2016, letn. 64, št. 4, str. 475-488, ilustr. http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2016_4_05.pdf. [COBISS.SI-ID 40984877]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Gledališka družba Emanuela Schikanedra v Ljubljani v sezonah 1779/80 in 1781/82 : premislek o zgodovinskem pomenu njenih uprizoritev. V: WEISS, Jernej (ur.). Glasbene migracije : stičišče evropske glasbene raznolikosti = Musical migrations : crossroads of European musical diversity, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 1). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2017, str. 115-131. [COBISS.SI-ID 41246765] http://hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-95-9/files/basic-html/page117.html
 • ZUPANČIČ, Maruša. The journeys of violin handbooks to the Slovenian lands and their interactions in the eighteenth century. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU. 2015, letn. 11, št. 1/2, str. 279-299, ilustr. [COBISS.SI-ID 38885933] https://doi.org/10.3986/dmd11.1-2.17
 • TRČEK MARUŠIČ, Katarina. Invaluable cultural heritage or the fading image of the past : the state of historical organs in the territory of present-day Slovenia through the example of the organs of Joannes Franciscus Janechek. Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2016, god. 47, br. 1/2, str. 117-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 40894765] https://hrcak.srce.hr/173162
 • ŠKRJANC, Radovan. P. Mavricij Pöhm - glasbeni migrant? : prispevek k poznavanju življenja in dela frančiškanskega glasbenika na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2016, letn. 12, št. 2, str. 59-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 40949549]
 • ŠKRJANC, Radovan. P. Mauritius Pöhm and his contribution to musical life in Novo mesto : during the second half of the eighteenth century. V: KOKOLE, Metoda (ur.), TALBOT, Michael (ur.). Poti glasbenih rokopisov in tiskov v novoveški Evropi = Itineraries of musical manuscripts and prints in modern Europe, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 11, št. 1/2). Ljubljana: Muzikološki inštitut, ZRC SAZU. 2015, letn. 11, št. 1/2, str. 229-254, ilustr. [COBISS.SI-ID 38886701] https://doi.org/10.3986/dmd12.2.04

 

19. stoletje

 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Aus vergangenen Tagen : pozabljene klavirske skladbe Josefa Zöhrerja. De musica disserenda, ISSN 1854-3405. [Tiskana izd.], 2018, letn. 14, št. 1, str. 19-37, note. https://ojs.zrc-sazu.si/dmd/article/view/7165/6764, doi: 10.3986/dmd14.1.02. [COBISS.SI-ID 44228141]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Language, literature and music in Slovenian cultural and political aspirations before 1914. V: CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša (ur.), CAVALLINI, Ivano (ur.). Srednjeevropska glasba 19. stoletja : paradigme in popularni kanon = Nineteenth-century music in Central Europe : paradigms and popular canon, (De musica disserenda, ISSN 1854-3405, letn. 12, št. 1). Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU. 2016, letn. 12, št. 1, str. 95-108. [COBISS.SI-ID 40071469] https://doi.org/10.3986/dmd12.1.07
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Nacionalni in transnacionalni vidiki glasbe : študija primera zgodnje recepcije Dvořákovih del na Slovenskem = National and transnational aspects of music : case study of Dvořák early reception in Slovenia. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2015, zv. 51, [št.] 1, str. 97-114, ilustr., doi: 10.4312/mz.51.1.97-114. [COBISS.SI-ID 38480685]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Radetzkyjeva koračnica v zgodovini Slovencev : med himno, nostalgijo in razvedrilom. V: PREINFALK, Miha (ur.). Feldmaršal Radetzky in Slovenci, (Thesaurus memoriae, ISSN 2232-3430, Opuscula, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 149-166, ilustr. https://bit.ly/2Wpc5SD. [COBISS.SI-ID 41833261

 

20. stoletje

 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Davorin Jenko in Glasbena matica : prispevek k zgodovini recepcije. V: JENUŠ, Gregor (ur.), KRIŽNAR, Franc (ur.). Davorin Jenko : (1835-1914). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije. 2015, str. 74-95, ilustr. [COBISS.SI-ID 1799541]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Načela in podobe slovenskega javnega glasbenega izobraževanja : primer šole in konservatorija ljubljanske Glasbene matice (1882-1926). V: ROTAR PANCE, Branka (ur.). Javno glasbeno šolstvo na Slovenskem : pogledi ob 200-letnici : tematska številka = thematic issue, (Glasbenopedagoški zbornik Akademije za glasbo v Ljubljani, ISSN 1318-6876, zv. 25). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko. 2016, zv. 25, str. 41-55. [COBISS.SI-ID 41576237]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Ljubljansko koncertno življenje in percepcija glasbe v času prve svetovne vojne : med umetnostjo in domoljubjem = Ljubljana's concert life and the perception of music during the First World War : between art and patriotism. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2017, zv. 53, [št.] 2, str. 51-80. https://revije.ff.uni-lj.si/MuzikoloskiZbornik/article/viewFile/7579/7226, doi: 10.4312/mz.53.2.51-80. [COBISS.SI-ID 65766754]
 • CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Med ljubiteljstvom in profesionalizmom : ljubljanska Glasbena matica po prvi svetovni vojni. V: VINKLER, Jonatan (ur.), WEISS, Jernej (ur.). Musica et artes : ob osemdesetletnici Primoža Kureta. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Akademija za glasbo: Festival Ljubljana: Slovenska filharmonija. 2015, str. 177-190, 376-377. [COBISS.SI-ID 38279981] http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-19-0.pdf
 • SNOJ, Jurij. Misel o glasbi v spisih treh slovenskih medvojnih glasbenih esejistov. V: WEISS, Jernej (ur.). Nova glasba v "novi" Evropi med obema svetovnima vojnama = New music in the "new" Europe between the two world wars, (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival. 2018, str. 159-174, 353-354, 368-369. [COBISS.SI-ID 43075629] https://doi.org/10.26493/978-961-7023-72-5.159-174
 • SNOJ, Jurij. Življenje Acija Bertonclja. V: KRIŽNAR, Franc (ur.), MARINIČ, Milan (ur.). Aci Bertoncelj : apostol slovenske klavirske in komorne glasbe 20. stoletja : [znanstvena monografija]. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika; Maribor: Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze. 2016, str. 57-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 40758829]
 • ŠTER, Katarina. Kdo je Begunka pri zibeli? : nekaj misli ob Lajovčevem samospevu = Who is The Refugee by the Cradle? : some thoughts about the song by Anton Lajovic. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2018, zv. 54, [št.] 1, str. 31-48, ilustr. https://bit.ly/2SAdbdc. [COBISS.SI-ID 67170402]

 

Znanstvena srečanja

 • The Parnassus Musicus Ferdinandaeus (1615). Ljubljana, 15.–16. 10. 2015.
 • Syntagma Musicum 1619 ~ 2019. Ljubljana, 8.–9. 4. 2019.

 

Koncerti

 • KONCERTNI CIKEL Harmonia concertans – Stara glasba na Novem trgu (od leta 2011; 4–6 koncertov na sezono): http://hc.zrc-sazu.si/

 

Razstave

 • KOKOLE, Metoda. Glasba in ples pri Attemsih : spremljevalna razstava ob razstavi Štajerski Herkul, Grad Slovenska Bistrica, 15. jun.-30. sept. 2017. [COBISS.SI-ID 41831725]
 • KOKOLE, Metoda, MUROVEC, Barbara, KOKOLE, Stanko. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu : postavitev medinstitucionalne občasne razstave, Galerija Posavskega muzeja Brežice, 21. apr. - 19. okt. 2016. [COBISS.SI-ID 39790893]
 • TRČEK MARUŠIČ, Katarina. Potujoči orglarski mojstri in preplet njihovih poti na Kranjskem : tradicija orglarske delavnice Marcusa Göbla : razstava, Atrij ZRC SAZU, Ljubljana, 1. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 38972205

Tip
Program

Ključne besede
refleksija o glasbi
recepcija glasbe
izvajanje glasbe
komponiranje
glasbeni žanri
glasbene institucije
slovenski skladatelji
slovenska kulturna zgodovina
zgodovina glasbe na Slovenskem
zgodovina glasbe

Raziskovalna področja
Muzikologija H320