Didaktični priročniki in glasbena vzgoja v 18. stoletju

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Namen raziskave je preučitev več med seboj povezanih vidikov glasbene didaktike na Slovenskem v 18. stoletju na podlagi novih teoretskih izhodišč, kot se kažejo iz najsodobnejših interpretacij svetovne zgodovine glasbe omenjenega stoletja, predvsem najaktualnejših zamislih o preteklosti kot skupku razmeroma specifičnih kulturnih (glasbenih) praks s svojimi lastnimi pravili delovanja, ki so pogoj eksistence vsake od njih in so obenem cilj sodobnega spoznavanja zgodovine (glasbe) ter podlaga za opisovanje medsebojnega razmerja med temi praksami. Raziskava bo temeljila na izbranem modelu, to je podrobni analizi in umestitvi dveh nedavno odkritih rokopisnih učbenikov iz 18. stoletja, ki se nahajata v Novem mestu. Gre za primera vsebinsko specifičnega didaktičnega gradiva nastalega na slovenskem ozemlju, "Compendium cantus choralis de clavibus" in "Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel", ki predstavljata odlično osnovo za preučevanje pomembnega dela tedanje glasbeno-pedagoške prakse na ozemlju današnje Republike Slovenije ter njegove neposredne funkcionalne vpetosti v tedanje sociološke, geografske in kulturno jasno označene glasbene prakse 18. stoletja.


Rezultati

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENO KRITIČNE IZDAJE

ŠKRJANC, Radovan. Osnove klavirske in orgelske igre = Noten-Buch / darinnen / die Fundamenta / zu dem / Clavier/ oder / Orgel / enthalten : rokopis 511 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto : elektronska znanstvenokritična izdaja, (Slovenska glasbena dediščina, 2). Izd. 0.2. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2012. ISBN 978-961-254-421-8. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:okoi/VIEW/. [COBISS.SI-ID 266025728]

SNOJ, Jurij. Kompendij koralnega petja = Compendium cantus choralis : rokopis 501 iz Frančiškanskega samostana Novo mesto : elektronska znanstvenokritična izdaja, (Slovenska glasbena dediščina, 1). Izd. 1.0. Ljubljana: Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2012. ISBN 978-961-254-420-1. http://ezb.ijs.si/fedora/get/ezmono:kkp/VIEW/. [COBISS.SI-ID 266025472]

NOTNA IZDAJA

ŠKRJANC, Radovan (urednik). Klavirske skladbe 18. stoletja iz Novega mesta. Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU: distributer Založba ZRC, 2012. 1 partitura (79 str.). [COBISS.SI-ID 265122560]

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Glasbenoteoretični in pedagoški priročniki iz "dolgega" 18. stoletja na Slovenskem = Music textbooks and instruction manuals of the 'long' eighteen century in Slovenia. Muzikološki zbornik [Tiskana izd.], 2011, zv. 47, [št.] 1, str. 49-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 32804397]

KOKOLE, Metoda. Who was Antonio Tarsia and from whom did he learn how to compose?. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 7 : atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Milano, 14-16 luglio 2009, (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 19). Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi. 2012, str. 413-451, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 34468653]

KOKOLE, Metoda. Musicale essercitio : o glasbenem izobraževanju slovenskih protestantov. V: JERŠE, Sašo (ur.). Vera in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času. V Ljubljani: Slovenska matica. 2009, str. 162-183, ilustr. [COBISS.SI-ID 30640941]

ŠKRJANC, Radovan. Relativnost in funkcija zgodovinopisnega interpretiranja glasbe - predstavitev problema na primeru zgodovinske analize novomeških Fundamenta = The relativeness and function of historical interpretation of music - the problem explicated through a historical analysis of the Fundamenta book from Novo mesto. Muzikološki zbornik [Tiskana izd.], 2011, zv. 47, [št.] 1, str. 75-91, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 32804653]

ŠKRJANC, Radovan. O času in kraju nastanka ter avtorstvu novomeškega rokopisa Noten-Buch vorinnen die Fundamenta zu dem Clavier oder Orgel enthalten. V: KOKOLE, Metoda (ur.). Od kartuzijanske glasbene tradicije do recepcije Bachove glasbe na Slovenskem : evropske glasbenozgodovinske študije = From the Carthusian music tradition to the reception of Bach's music in the Slovenian lands : chapters on European music history, (De musica disserenda, letn. 7, št. 1). Ljubljana: Muzikološki inštitut, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. 2011, str. 85-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 33265197]

ŠTER, Katarina. "Mojster ima veliko mujo, inu poterpeshlivost" : rokopisni učbenik o osnovah glasbene teorije in koralnem petju iz Pokrajinskega arhiva Koper = 'The master has great trouble, and patience' : elements of music theory and plainchant singing from Pokrajinski arhiv Koper. Muzikološki zbornik [Tiskana izd.], 2011, zv. 47, [št.] 1, str. 93-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 32804909]

CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Didaktični priročniki in poučevanje klavirja v prvi polovici 19. stoletja v Ljubljani. De musica disserenda [Tiskana izd.], 2012, letn. 8, št. 2, str. 21-32. [COBISS.SI-ID 35289389]

GRABNAR, Klemen. Glasbeno izobraževanje v ljubljanskih šolah v drugi polovici 16. in na začetku 17. stoletja. De musica disserenda [Tiskana izd.], 2011, letn. 7, št. 2, str. 63-73. [COBISS.SI-ID 48051554]


Ključne besede
glasbeni priročniki v 18. stoletju
glasbeno-pedagoška orodja
viri na Slovenskem
pregledRaziskovalna področja
Muzikologija H320