Cerkveni glasbeni fondi slovenskih obalnih mest

fundamental research project
Osnovni Podatki

Opis

Velika vrednost in pomen v Kopru, Izoli in Piranu ohranjene starejše glasbene dediščine – predvsem duhovne, ki jo danes hranijo predvsem cerkvene ustanove slovenskih obalnih mest, sta bila ugotovljena že ob zaključku sredi leta 2004 preteklega aplikativnega projekta "Glasbeni viri 16. do 18. stoletja s posebnim ozirom na slovenske primorske arhive" (L6-3122). Bogato gradivo, ki je bilo evidentirano in generalno ovrednoteno ter je zaradi znanih zgodovinskih okoliščin v glavnem duhovne narave, je sedaj treba natančno popisati v splošni register starejše slovenske glasbene dediščine. Nova metodologija beleženja, ki jo podpira izdelan sistem, osnovan na najsodobnejših informacijskih tehnologijah, omogoča natančnejše primerjave različnih glasbenih parametrov z vzajemnimi podatki vseh v registru že vpisanih glasbenih del. S primerjavo glasbenih incipitov (kodirani melodični začetki), ki se avtomatično povežejo s svetovno podatkovno zbirko, je velikokrat mogoče identificirati tudi sicer nenavedenega avtorja. Register bo dopolnjen tudi s še neevidentiranimi rokopisnimi in tiskanimi skladbami, ki so bile najdene šele pred kratkim. Slovenski register se avtomatsko vključuje v svetovne elektronske kataloge starejših glasbenih virov RISM (=Répertoire International des Sources Musicales) v serijah A/I, A/II in B/IV, kar prijavljenemu projektu zagotavlja mednarodno razpoznavnost in odmevnost. Sočasno z omenjeno splošno nalogo prijavljenega projekta sodelujoči člani projektne skupine, ki so vodilni slovenski strokovnjaki za ožja strokovna raziskovalna področja, načrtujejo tudi specifične repertoarne in analitično-primerjalne raziskave: študijo o najzgodnejših pergamentnih glasbenih kodeksih (14.–16. stoletje); repertoarne analize in umestitvene študije avtorskih tiskanih zbirk iz 17. stoletja, ki so se ohranile v Kopru in v Piranu; raziskave skladb in glasbenih aktivnosti nekaterih najpomembnejših skladateljev, katerih dela so ohranjena v arhivih slovenskih obalnih mest, na primer dela Giovannija Antonia Rigattija (ok. 1613–1648) in koprskega mojstra Antonia Tarsie (1643–1722), kot tudi nekaterih drugih avtorjev, katerih glasbeno delo se slogovno navezuje na ustvarjalno delo Tarsie: Giovannija Legrenzija, Giovannija Battista Bassanija idr.


Rezultati

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENE RAZPRAVE

KOKOLE, Metoda. Who was Antonio Tarsia and from whom did he learn how to compose?. V: COLZANI, Alberto (ur.), LUPPI, Andrea (ur.), PADOAN, Maurizio (ur.). Barocco padano 7 : atti del XV Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII, Milano, 14-16 luglio 2009, (Contributi musicologici del Centro Ricerche dell'A.M.I.S., 19). Como: A.M.I.S. [i. e.] Antiquae musicae Italicae studiosi. 2012, str. 413-451, ilustr., note. [COBISS.SI-ID 34468653]

KOKOLE, Metoda. Sacred works by G. A. Rigatti and other Venetian composers in the context of musical life in Koper in the 17th century. V: Early music : context and ideas II. Kraków: Institute of Musicology, Jagiellonian University. 2008, str. [198]-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 28591917]

KOKOLE, Metoda. La musica a Capodistria tra il Cinquecento e il Seicento. V: GORTAN-CARLIN, Ivana Paula (ur.). Luigi Dallapiccola, 100. obljetnca rođenja : zbornik radova s 4. međunarodnog muzikološkog skupa "Iz istarske glasbene riznice" = Luigi Dallapiccola, 100mo anniversario della nascita : raccolta degli atti del Quarto convegno internazionale di musicologia "Dal patrimonio musicale istriano", (Iz istarske glazbene riznice). Pazin: Pučko otvoreno učilište = Pisino: Università popolare aperta; Novigrad: Katedra čakavskog sabora za glazbu = Cittanova: Cattedra del sabor ciacavo per la musica. 2008, str. 323-340, ilustr. [COBISS.SI-ID 29106477]

FRELIH, Darja. Giacomo Genzo, glasbenik in skladatelj 19. stoletja v Kopru. V: KURET, Primož (ur.). Mediteran - vir glasbe in hrepenenja evropske romantike in moderne : glasbeni dogodki, mednarodni muzikološki simpozij, spremljevalne prireditve = The Mediterranean - source of music and longing of European romanticism and modernism : music events, international musicological symposium, accompanying events. Ljubljana: Festival. 2010, str. 78-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 31173421]


Ključne besede
Izola
Piran
Koper
16. do 19. stoletje
glasbeni rokopisi in tiski
podatkovna zbirka RISM A/IIRaziskovalna področja
Muzikologija H320