Praški konservatorij kot središče glasbene Evrope v 19. in na začetku 20. stoletja: Vplivi praške violinske šole in migracije njenih predstavnikov po Evropi

postdoctoral research project
Osnovni Podatki

Opis

Fenomen množičnega preseljevanja glasbenikov s Češkega po Evropi se je pojavil že na koncu 17. stoletja. Poleg italijanskih so bili ti najštevilčnejša skupina tujih glasbenikov v nemških in nekaterih drugih evropskih dvornih glasbenih kapelah. Med letoma 1740 in 1810 je skoraj polovica poklicnih glasbenikov s Češkega delovala na tujem, zato se ga je prijelo ime »konservatorij Evrope«. Z ustanovitvijo praškega konservatorija leta 1811 je prišlo do obsežnejših preseljevanj praških violinistov po Evropi. Zaradi boljših zaposlitvenih možnosti je v prvi polovici devetnajstega stoletja večina obetavnih praških violinistov emigrirala po Evropi, predvsem v okviru Habsburške monarhije, od konca 19. stoletja pa v mesta znotraj Avstro-Ogrske monarhije, Nemškega cesarstva ter v Združene države Amerike. Pomemben pečat so vtisnili tudi na Slovenskem, kjer so bili osrednji nosilci razvoja violinske igre.

V raziskavi nas bo zanimalo kolikšne so bile razsežnosti vplivov praške violinske šole po Evropi, ter v kolikšni meri je bilo slovensko ozemlje, ki je bilo tudi sicer v veliki meri deležno glasbenih vplivov s Češkega, vpeto v evropski glasbeni prostor. Raziskava bo skušala poiskati razloge, ki so privedli k omenjenim migracijam (geografski, politični, jezikovni itd.), osredotočila se bo tudi na biografske podatke praških violinistov med letoma 1811 in 1919.


Rezultati

Projektna spletna stran: https://prague-violinists.zrc-sazu.si/

Rezultati raziskave so na primeru priseljevanj praških violinistov med letoma 1811 in 1919 prikazali zgodovinsko pomembnost njihovega prispevka k razvoju violinske igre v Evropi in na Slovenskem. Vizualizacija rezultatov in vključevanje raziskave v številne glasbene dogodke je pripomogla k približanju znanosti širšemu krogu ljudi. Raziskava je zapolnila kar nekaj belih in še neraziskanih lis muzikologije, pa tudi vrzeli češke glasbene zgodovine, ki je izgubila sledi za mnogimi svojimi glasbeniki, ki so emigrirali po Evropi in v Združene države Amerike. Predstavljeni in zbrani so bili biografski podatki za 1160 praških violinistov in druga za glasbeno zgodovino pomembna dejstva. Novi pogledi raziskave so dopolnili in osvežili zgodovinsko sliko izvajanja na enega najpomembnejših glasbenih inštrumentov. Ovrednoten je bil prispevek do sedaj prezrtih praških violinistov k razvoju violinske igre v devetnajstem in na začetku dvajsetega stoletja v evropskem prostoru in na Slovenskem, deloma pa tudi v Združenih državah Amerike.

Izbrani bibliografski rezultati:

ZNANSTVENE RAZPRAVE, SIMPOZIJI IN OSTALA PREDAVANJA

  • ZUPANČIČ, Maruša. At the crossroads of European violin heritage: the migration of Prague violinists throughout Europe from the beginning of the nineteenth century up to the 1880s. Hudební věda, ISSN 0018-7003, 2018, roč. 55, č. 1, str. 5-40. [COBISS.SI-ID 42903597]
  • ZUPANČIČ, Maruša. The influx of Bohemian violinists to Slovenia and Croatia up to the1920s. Arti musices : hrvatski muzikološki zbornik, ISSN 0587-5455, 2019, god. 50, br. 1/2, str. 259-300. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=340367, doi: 10.21857/9e31lhn1dm. [COBISS.SI-ID 46002477]
  • ZUPANČIČ, Maruša. Contribution of Prague violinists to the musical life in Europe and the United States during World War I. V: TUKSAR, Stanislav (ur.), JURIĆ JANJIK, Monika (ur.). Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba : skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji = The Great War (1914-1918) and music : compositional strategies, performing practices, and social impacts, (Serija Muzikološki zbornici, br. 21, no. 21). Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo. 2019, str. 349-376. [COBISS.SI-ID 14942211]
  • ZUPANČIČ, Maruša. Doprinos praških violinista europskom glazbenom životu tijekom Prvog svjetskog rata = The contribution of the Prague violinists to musical life in Europe during World War I. V: Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba : skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji = The Great War (1914-1918) and music : compositional strategies, performing practices, and social impacts. [S. l.: s. n.]. 2017, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 42379053]
  • ZUPANČIČ, Maruša. Václav Humi i njegova mreža glazbenika = Václav Humi and his network of musicians. V: Umrežavanje glazbom u "dugom 19. stoljeću" : pripreme : radionica, Zagreb, 23. listopada 2017 = Networking through music in the "long 19th century" : preliminaries. workshop, Zagreb, 23 October 2017. [S. l.: s. n.]. 2017, str. 17. [COBISS.SI-ID 42374445]
  • ZUPANČIČ, Maruša. Migracije praških violinistov po Evropi med letoma 1811 in 1919 = The migration of Prague violinists throughout Europe between 1811 and 1919. V: RIBIZEL, Tjaša (ur.). Glasbene migracije : stičišče evropske glasbene raznolikosti : program in izvlečki = Musical migrations : crossroads of European musical diversity : programme and abstracts. Ljubljana: Festival. 2016, str. 37-38. http://www.ljubljanafestival.si/file/2013/02/Povzetki-SGD-WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 39730477]
  • ZUPANČIČ, Maruša. The Prague Conservatory : the birth of a rich and influential violin tradition in Europe between 1811 and 1919 : predavanje na Oddelku za zgodovino glasbe, Inštitut za etnologijo na Akademiji znanosti Češke republike, Praga, 6. december 2017. [COBISS.SI-ID 42375213]
  • ZUPANČIČ, Maruša. Po sledeh praške violinske šole na Slovenskem : predavanje na 5. kongresu učiteljev godalnih instrumentov, 6. dec. 2014, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 37854253]

 

Razstava

  • ZUPANČIČ, Maruša. At the crossroads of European violin heritage : the Bohemian road : postavitev razstave v okviru 44. mednarodne konference učiteljev godalnih inštrumentov, Kazina center, Ljubljana, 27. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 41082413]

 


Ključne besede
Praški konservatorij
praška violinska šola
glasbene migracije po Evropi
violinska igra
violinisti
priseljeni glasbeniki na SlovenskemRaziskovalna področja
Muzikologija H320